Sivut

tiistai 28. syyskuuta 2021

Hoitotyön asiantuntijuus keskeistä tekoälyn kehittämisessä ja käytössä terveysalalla

 


Mielenkiinto tekoälyä kohtaan terveydenhuollossa on ollut jatkuvassa kasvussa jo yli kuusi vuosikymmentä, mutta kiinnostus on tällä hetkellä räjähdysmäisessä nousussa, sillä noin puolet tuotetusta tutkimustiedosta on kertynyt edeltävän viiden vuoden aikana. Tekoäly määritellään usein ohjelmana, joka kykenee älykkääseen toimintaan. Usein käytetään myös termiä tukiäly. Tekoälyn turvallisen ja asianmukaisen käytön edistämiseksi EU:ssa valmistellaan tällä hetkellä lainsäädäntöesitystä, joka pyrkii estämään tekoälyyn liitettyjen uhkakuvien toteutumisen.

Suomessa Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka (hyteairo) -ohjelman tarkoituksena on nopeuttaa tekoälyn ja robotiikan hyödyntämistä hyvinvointialan palveluissa ja toimintaprosesseissa; selvittää ja poistaa esteitä ja luoda edellytyksiä tekoälyn ja robotiikan kehittämiselle ja käytölle hyvinvointialalla; sekä edistää alan AiRo-teknologioiden liiketoimintaa Suomessa ja vientiä (STM 2018). 

Tekoälyn käyttöönotto hoitotyössä voidaan nähdä mahdollisuutena paikata alan jatkuvaa ja kasvavaa resurssipulaa sekä keinona vakioida toimintaa ja edistää potilasturvallisuutta. Tekoäly hoitotyössä on käsitteenä vielä täsmentymätön, mutta sovellukset voidaan jakaa esimerkiksi kolmeen pääluokkaan sisältäen robotit, sensorit ja päätöksenteon tukijärjestelmät (Shang 2021). Erilaisten tekoälyteknologioiden käyttöönotto hoitotyössä on kasvanut runsaasti viime vuosina ja tutkimukset ovat pääasiassa keskittyneet ennustaviin malleihin, älykoteihin, virtuaalisiin hoitotyön avustajiin ja robotteihin. Näiden tutkimusten mukaan tekoäly on jo alkanut muuttamaan hoitotyön rooleja, toimintatapoja ja potilas-hoitaja suhdetta. (Buchanan ym. 2020.) 

Hoitotyön asiantuntijuuden ääni on tähän asti ollut hyvin vaimea tekoälyn kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvässä keskustelussa terveysalalla. Tarkoituksenmukainen resurssien kohdentaminen tekoälyn hyödyntämisessä edellyttää substanssiosaamista määrittelytyössä siitä, miten tekoälyteknologiat parhaiten tukevat hoitotyötä ja hoitotyön ammattilaisia sekä miten tekoälyn käyttöönotto on eettistä, turvallista ja vaikuttavaa. Huomioitavaa on myös se, että hoitotyön asiantuntijuutta tarvitaan tekoälyteknologioiden kehitystyön kaikkiin eri vaiheisiin (Ronquillo ym. 2021).

Jatkossa on erityisen tärkeää, että hoitotyön ammattilaiset ymmärtävät tekoälyyn pohjautuvien teknologioiden kehittämisen ja toiminnan periaatteita sekä käyttöön liittyviä vahvuuksia ja rajoituksia. Teknologioiden kehittämiseen ja käyttöön liittyvää kompetenssia vahvistamalla hoitotyön ja hoitotieteen opetuksen kaikilla tasoilla luodaan valmiuksia tuoda hoitotyön asiantuntijuutta paremmin esille ja ottaa vastuuta keskusteluista, joissa valmistellaan ja toteutetaan näiden teknologioiden soveltamista terveysalalle ja hoitotyöhön. 

Kirjoittaja:

Laura-Maria Peltonen

Kliininen opettaja, TtT, sh

Hoitotieteen laitos

Turun yliopisto

laura-maria.peltonen[at]utu.fi


Lähteet

Buchanan C, Howitt ML, Wilson R, Booth RG, Risling T, Bamford M. Predicted Influences of Artificial Intelligence on the Domains of Nursing: Scoping Review. JMIR Nurs. 2020 Dec 17;3(1):e23939. doi: 10.2196/23939.  

Euroopan Komissiso 2021. Europe fit for the Digital Age: Commission proposes new rules and actions for excellence and trust in Artificial Intelligence. Luettavissa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1682

Ronquillo CE, Peltonen LM, Pruinelli L, Chu CH, Bakken S, Beduschi A, Cato K, Hardiker N, Junger A, Michalowski M, Nyrup R, Rahimi S, Reed DN, Salakoski T, Salanterä S, Walton N, Weber P, Wiegand T, Topaz M. Artificial intelligence in nursing: Priorities and opportunities from an international invitational think-tank of the Nursing and Artificial Intelligence Leadership Collaborative. J Adv Nurs. 2021 Sep;77(9):3707-3717. doi: 10.1111/jan.14855.  

Shang Z. A Concept Analysis on the Use of Artificial Intelligence in Nursing. Cureus. 2021 May 5;13(5):e14857. doi: 10.7759/cureus.14857.

STM 2018. Hyvinvoinnin tekoäly ja robotiikka -ohjelma Hyteairo. Luettavissa: https://stm.fi/hyteairo