Sivut

tiistai 22. maaliskuuta 2016

Aivot-opintojakso ja opiskelijapalautteen hyödyntäminen


 
Sosiaali- ja terveysalalla käsitykset eri toimijoiden ammatillisista rooleista ja toiminnan tavoitteista vaikuttavat sekä moniammatilliseen koulutukseen että käytännön työhön. Tutkimusten mukaan moniammatillisen opetuksen on todettu olevan tehokas tapa oppia ymmärtämään toisten työntekijöiden vastuualueita ja heidän ammatillisen roolinsa merkitystä. Moniammatillisen yhteistyön merkitys tulee korostumaan sote-uudistuksen myötä entisestään, kun palvelujen käyttäjille pyritään tarjoamaan mahdollisimman saumattomasti juuri sellaista apua, jota he tarvitsevat.

 

Aivot-opintojakso järjestettiin viidennen kerran viime syksynä Turun yliopistossa. Sen tavoitteena on, että opiskelijat tietävät aivojen merkityksestä ihmisen toiminnoissa, mutta ennen kaikkea oppivat ymmärtämään eri ammattiryhmien yhteistyön merkityksen alalla. Opintojaksolle osallistui lääketieteen, hammaslääketieteen, biolääketieteen ja sosiaalityön opiskelijoita sekä hoitotyön opiskelijoita kahdesta ammattikorkeakoulusta. Opintojaksoon sisältyi sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden pitämiä luentoja, vierailukäyntejä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, moniammatillisissa ryhmissä käytyä verkkokeskustelua sekä ryhmätyö loppuseminaariin.

 

Opintojaksopalautteesta kävi ilmi että Aivot-opintojakso koettiin, kuten edellisinäkin vuosina, erittäin hyödylliseksi. Erityistä kiitosta tuli sosiaalityön opiskelijoiden mukanaolosta, sillä he osallistuivat opintojaksolle nyt ensimmäistä kertaa. Aiempina vuosina opintojaksolle on osallistunut opiskelijoita ainoastaan terveysalalta. Opiskelijat kertoivat antamassaan palautteessa, että monipuolisuus opetusmenetelmien käytössä tuki moniammatillisuustaitojen kehittymistä. Erityistä mielenkiintoa herättivät kokemuskouluttajat, joiden omakohtaiset kertomukset jäivät opiskelijoiden mieleen. Mieluisimmiksi ja näkökulmaa laajentaviksi koettiin ne vierailupaikat, joissa opiskelijoilla oli mahdollisuus päästä näkemään paikan toimintaa konkreettisesti tai joissa he pääsivät tapaamaan potilaita tai asukkaita. Raskaaksi opiskelun teki se, että luennot ja vierailut olivat muun opetuksen jälkeen. Tämä pidensi opiskelijoiden päivää muutamalla tunnilla. Ryhmätyön osuutta toivottiin laajemmaksi, jotta moniammatillinen yhteistyö konkretisoituisi paremmin opiskelussa. Opiskelijat kokivat tulleensa arvostetuksi osaamisensa perusteella ja he kokivat olevansa tasa-arvoisia toisten opiskelijoiden joukossa. Tämä on tärkeää moniammatillista yhteistyötä harjoiteltaessa ja arvokas oppimiskokemus jo sinänsä.

 

Sosiaali- ja terveysalalla moniammatillisen koulutuksen haasteet liittyvät enemmän opetuksen suunnittelutyöhön kuin opiskelijoiden asenteisiin. Moniammatillista koulutusta suunniteltaessa ja järjestettäessä on eri koulutusohjelmien opetussuunnitelmien ja opetusaikataulujen yhteensovittaminen väistämättä monimutkaista ja aikaa vievää työtä. Lisäksi moniammatillisen opetuksen käytännön suunnittelu vaatii aina myös pedagogisen näkökulman huomioimista. Esimerkiksi yksittäinen opintojakso voi mahdollistaa ja tukea moniammatillisuuden oppimista vain, jos se on sisällöllisesti suunniteltu vastaamaan kaikkien opintojaksolle osallistuvien, sosiaali- ja terveysalan eri aloja opiskelevien ammatillisia osaamistarpeita. Kaiken kaikkiaan sosiaali- ja terveysalan koulutusta tarjoavien oppilaitosten ja tiedekuntien välinen yhteistyö moniammatillisen opetuksen ja siihen soveltuvien menetelmien kehittämisessä on yksi keskeisimpiä tekijöitä työelämälähtöisen koulutuksen tuottamisessa.

 

Kirjoittajat:

 
Pauliina Malja
sh, TtK, TtM-opiskelija
Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Hoitotieteen laitos
pahama[at]utu.fi

 
Henna-Riikka Hakojärvi
shg, TtM, opettajaopiskelija
Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Hoitotieteen laitos
hrmhak[at]utu.fi

 
Kristiina Heikkilä
sh, TtM, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Hoitotieteen laitos
kemheik[at]utu.fi

 
Leena Salminen
TtT, dosentti, yliopistonlehtori
Turun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta
Hoitotieteen laitos                                                                            
leesalmi[at]utu.fi

 

 

 
Kirjallisuutta:

 
Derbyshire, J.A. & Machin, A.I. 2011. Learning to work collaboratively: Nurses’ views of their pre-registration interprofessional education and its impact on practice. Nurse Education in Practice 11 (4), 239-244.

 
Lääketieteellisen tiedekunnan opinto-opas 2015–2016. Aivot moniammatillinen opintojakso. Turun yliopisto. Saatavilla: https://nettiopsu.utu.fi/opas/opintojakso.htm?rid=21190&idx=7&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2015 (8.2.2016)

 
Rossler, K. L., & Kimble, L. P. 2016. Capturing readiness to learn and collaboration as explored with an interprofessional simulation scenario: A mixed-methods research study. Nurse Education Today, 36, 348–353.

 
Tsou, P., Shih, J., & Ho, M. J. 2015. A comparative study of professional and interprofessional values between health professional associations. Journal of Interprofessional Care, 29 (6), 628–633.

 
World Health Organization. 1988. Learning together to work together for health. Report of a WHO study group on multi-professional education for health personnel: a team approach. World Health Organization Technical Report Series 769.

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Huomaa: vain tämän blogin jäsen voi lisätä kommentin.