Sivut

maanantai 6. helmikuuta 2017

Lasten hyvinvointia edistämässä digitaalisin menetelmin


Suomen hallitusohjelmassa korostetaan digitaalisten menetelmien kehittämistä lapsi-ja perhelähtöisten hyvinvointipalvelujen parantamiseksi. Hyvinvointi sisältää sekä fyysisen-, psyykkisen että sosiaalisen ulottuvuuden, jolloin digitaalisia menetelmiä kehitettäessä on hyvä huomioida tämä moniulotteisuus niin edistettävien, kuin edistäjienkin näkökulmasta. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli pystymme kehittämään sellaisia digitaalisia menetelmiä, jotka koskettavat sekä sosiaali- että terveydenhuollon rajapintoja, ne ovat yhä käyttäjäystävällisempiä ja laajemmin hyödynnettäviä. SOTE-uudistusta silmällä pitäen tämänkaltaisille palveluille on myös tarve. Eikä siinä vielä kaikki...lasten varhainen ja kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tukeminen on satsaus myös eheämpään ja parempaan tulevaisuuteen.
Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksella on mahdollisuus olla mukana EmpowerKids-projektissa, jossa kehitetään digitaalista sovellusta lasten hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Projektissa lapsi nähdään oman hyvinvointinsa asiantuntijana ja edistäjänä, jolloin tukemisella tarkoitetaan lapsen tiedon ja ymmärryksen lisäämistä sekä voimavarojen vahvistamista. Tavoitteena on, että lapset kykenevät itse ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä.  

EmpowerKids-projekti on kolmen maan, Suomen, Viron ja Latvian, yhteishanke. Varsinaisena kohderyhmänä ovat vähävaraiset lapset, sillä hyvinvoinnin näkökulmasta nämä lapset ovat kaikkein huonoimmassa asemassa. Projektin kahden vuoden aikana (4/2016-3/2018) digitaalista sovellusta kehitetään yhdessä terveysalan ammattilaisten, sosiaalityöntekijöiden, psykologien, varhaiskasvatuksen ammattilaisten ja koulujen opettajien kanssa, näin varmistetaan sovelluksen tarkoituksenmukainen sisältö. Myös lapset ovat vahvasti mukana kehittämisprosessissa varmistamassa sovelluksen sopivuutta, ymmärrettävyyttä ja kiinnostavuutta heidän näkökulmastaan katsottuna.

Sovelluksen avulla lapsi arvioi omia liikuntatottumuksiaan, ravitsemustaan, voimavarojaan ja päivittäistä elämänrytmiään. Digitaalisuuden lisäksi kohtaaminen on keskeistä; sovellus toimii ammattilaisten työkaluna lasten kanssa käytävissä keskusteluissa terveydenhuollossa, sosiaalipalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Perusajatuksena on, että sovelluksen visuaalisuus helpottaa ammattilaisia havaitsemaan hyvinvointia vahvistavat ja uhkaavat tekijät ja tukemaan niitä lapsilähtöisesti. Yksi keskeisistä ajatuksista on myös se että, koska digitaaliset menetelmät ovat tämän päivän lapsille luontainen keino kommunikoida, lapset toisivat ajatuksiaan sovelluksen avulla uskaliaammin esiin, jolloin sovellus toimisi matalamman kynnyksen haastattelutyökaluna, kuin perinteiset kysely- ja haastattelumenetelmät.  

Sovelluksen ensimmäinen versio on tällä hetkellä testattavana kaikissa osallistuvissa maissa. Testaajina ovat eri alojen ammattilaiset sekä esi- ja alakouluikäiset lapset. Tästä ensimmäisestä testauskierroksesta opitaan varmasti paljon, niin sovelluksen käytettävyydestä ja soveltuvuudesta, kuin lasten hyvinvoinnin tilasta. Samalla voidaan nähdä, miten yksi ja sama sovellus toimii eri ympäristöissä ja erilaisten ammattiryhmien työkaluna lasten hyvinvoinnin edistämisessä. Tulosten pohjalta on hyvä lähteä jatkokehittämään sovellusta ja suunnittelemaan lasten hyvinvointia tukevia toimenpiteitä osallistuvissa maissa. 

Kirjoittajan tiedot:
Anni Pakarinen
sairaanhoitaja, Terveystieteiden maisteri ja tohtorikoulutettava
EmpowerKids-projektin koordinaattori
Turun yliopisto, hoitotieteen laitos
e-mail: ankorh@utu.fi

EmpowerKids-projektia rahoittavat yhteistyökumppanit ja Central Baltic ohjelma 2014–2020
Yhteistyökumppanit: Itämeren alueen Terveet Kaupungit ry, Turun yliopisto (hoitotieteen laitos), Tallinnan yliopisto (Rakveren yksikkö) ja Jurmalan kaupunki.
Projektin nettisivu: http://www.empowerkids.eu/
Sovelluksen kehittämisestä vastaa monitieteinen TEPE-tutkimusryhmä, joka kehittää ja tutkii pelejä ja pelillisiä menetelmiä lasten ja perheiden terveyden edistämisen näkökulmasta Turun yliopiston Hoitotieteen laitoksen Digital Nursing Turku-tutkimusohjelmassa.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti