tiistai 26. tammikuuta 2016

Ovatko lähiesimiehen rooli ja tehtävänkuva yhteneväiset?
Työelämä on jatkuvassa muutoksessa muun muassa eläköitymisen vuoksi. Seuraava sukupolvi ei ole määrällisesti yhtä suuri kuin edellinen, ja siten vähenevät henkilöstöresurssit vastaavat yhä vaativammasta hoitotyöstä terveydenhuollossa. WHO:n (2009) mukaan hoitohenkilöstön määrä ei ole riittävä jatkossa kohtaamaan tulevaisuuden terveydenhuollon vaatimuksia. Tulee kehittää uusia tapoja johtaa hoitotyön päivittäistä toimintaa terveydenhuollossa (TEM 2012).

Päivittäisestä hoitotyön toiminnasta vastaavat hoitotyön lähiesimiehet. Hoitotyön lähiesimiehillä on keskeinen ja välttämätön rooli hoitotyön toiminnoissa, ja lähiesimiehen roolin vahvistaminen on myös yksi WHO:n tavoitteista Euroopassa. (WHO 2015.) Lähiesimiesten läsnäolo osastolla on välttämätöntä päivittäisen toiminnan eteenpäin viemiseksi (Coulter & VanGelder 2014).  

Hoitotyön lähiesimiehet työskentelevät jatkuvan paineen alla. He ovat vastuussa terveydenhuollon strategisten päätösten viemisestä käytäntöön, ja toisaalta vastaavat osaavan henkilöstön riittävyydestä hoitotyössä. (Crossan 2012.) Lähiesimiehen rooli on varsin monitahoinen (Shirey ym. 2010), ja se kuvataan pääsääntöisesti vastuutehtävänä, erilaisina osaamisvaatimuksina tai henkilökohtasina ominaisuuksina, joita lähiesimieheltä vaaditaan. Vaikuttaa siltä, että lähiesimiehen rooli on ylikuormittunut, eikä tehtävänkuva vastaa enää odotuksia. Lähiesimiehen työtehtävää, vastuuta ja roolia tulisi siten tarkastella uudelleen, jotta roolin odotukset olisivat yhtenevät työtehtävän kanssa. (Shirey ym. 2013). 

Tutkimustieto aihealueessa on vähäinen (Pegram ym. 2014). Yksi mahdollisuus on tarkastella olemassa olevaa kirjallisuutta ja verrata tätä työnhakuilmoituksiin. Mitä koulutusvaatimuksia lähiesimiehiltä vaaditaan? Hoitotyön koulutuksen yhdistäminen on alkanut Euroopan Unionin alueella (2009) ja hoitotyön lähiesimiehiltä vaaditaan nykyään kaikilta alempi korkeakoulututkinto tai vastaavat tiedot (WHO 2009). Koulutuksen tulee vastata työn vaatimuksia. 

Vaikka Suomessa henkilöstöllä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa omiin työtehtäviinsä verrattuna moniin muihin euroopan maihin, on kuitenkin hyvä tarkastella hoitotyön päivittäisen toiminnan johtamista (TEM 2012) ja lähiesimiehen roolia ja tehtävänkuvaa siinä. Roolin selkeyttäminen parantaa tehokkuutta, voimavarat voidaan käyttää tärkeisiin asioihin ja välillisesti tämä tukee myös työssä viihtymistä.


Eriikka Siirala, sh, TtM
Turun yliopisto
Hoitotieteen laitos
eesiir(at)utu.fi
 


Lähteet:
Coulter E. & VanGelder ME. 2014. Recent changes in the innovative postanesthesia care unit gatekeeper role. Professional Case Management. 19(5), 205 – 213.

Crossan F. & Jaspers M. 2012. Nurses’ and midwives’ role in strategic management. Journal of Nursing Management. 20 (7), 333–334.

Pegram AM., Grainger M. & Sigsworth J. 2014. Strengthening the role of the ward manager: a review of the literature. Journal of Nursing Management 22(1), 685–696.

Shirey MR., Ebright PR.  & McDaniel AM. 2013. Nurse Manager cognitive decision-making amidst stress and work complexity. Journal of Nursing Management. 21(1), 17–30.

Shirey MR., McDaniel AM., Ebright PR., Fisher ML. & Doebbeling BN. 2010. Understanding nurse manager stress and work complexity: factors that make a difference. Journal of Nursing Administration. 40(2), 82–91.

Työ- ja elinkeinoministeriö. 2012.  Työelämästrategia 2020. http://tyoelama2020.fi/tyoelama_2020_-hanke/tyoelamastrategia. (25.11.2015).

WHO 2009. http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/nursing-and-midwifery/data-and-statistics   Nurses and midwives: a force for health. Survey on the situation of Nursing and Midwifery in the Member States of the European Region of the World Health Organization 2009.  (25.11.2015).

WHO 2015. http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/nursing-and-midwifery/news/news/2015/04/strengthening-nursing-and-midwifery-expertise-in-the-who-european-region (25.11.2015).

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti