tiistai 17. kesäkuuta 2014

Lomalla liikkeelle!Liikunta edistää terveyttä ja ehkäisee monia sairauksia. UKK-instituutin (2009) terveysliikunnan suosituksen mukaan aikuisten (18-64 –vuotiaiden) tulisi liikkua terveyskunnon ylläpysymiseksi vähintään 10 minuuttia kerrallaan reippaasti yhteensä ainakin 150 tai rasittavasti vähintään 75 minuuttia viikossa tai toteuttaa edellä mainittu määrä näiden yhdistelmänä. Lisäksi suositellaan lihaskuntoharjoittelua vähintään kaksi kertaa viikossa. Yli 65-vuotiaiden suositus on samankaltainen, mutta tasapainon ja notkeuden harjoittamista korostetaan lihaskunnon ohella. Kouluikäisten suosituksessa kehotetaan liikkumaan päivittäin vähintään 90 minuuttia, puolet siitä reippaasti. Varhaiskasvatuksen liikunnan suositusten (2005) mukaan tätä nuoremmille lapsille suositellaan vähintään kahden tunnin reipasta liikuntaa päivittäin.
Kuva 1. Aikuisten liikuntapiirakka. (UKK-instituutti, 2009.)

Suositukset toteutuvat kuitenkin heikosti. Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen mukaan vuonna 2013 vain joka kymmenes suomalainen aikuinen toteutti terveysliikuntasuosituksen sekä kestävyys- että lihaskuntoliikunnan osalta. Yli puolet vastaajista ei täyttänyt kumpaakaan suosituksen osaa. Tämän lisäksi suomalaiset aikuiset istuvat runsaasti, varsinkin työaikana. Erityisesti korkeasti koulutetut henkilöt ja kokopäivätyötä tekevät henkilöt istuvat runsaasti, samoin opiskelijat. Vähemmän koulutetut henkilöt istuvat työssään vähemmän, mutta taas vapaa-ajallaan enemmän kuin korkeasti koulutetut. Alle 55-vuotiaista 28 % istuu jopa yli 10 tuntia vuorokaudessa kun yli kuuden tunnin ylittämistä ei suositella. (Husu ym. 2014.) Istumisen tiedetään olevan itsenäinen, liikunnan harrastamisesta riippumaton, terveyden riskitekijä, joten ”istuvan elämäntapamme” (sedentary behaviour) lisääntymistä on syytä pitää huolestuttavana.

Huolestuttava on tilanne myös lapsiemme osalta, sillä suomalaisissa päiväkodeissa vuonna 2010 kerätyn tutkimusaineiston mukaan yksikään tutkituista (n= 74) kolmevuotiaista lapsista ei täyttänyt suositusta liikkua reippaasti kaksi tuntia päivässä, kun asiaa tutkittiin objektiivisella kiihtyvyysmittarilla. Tutkimuksessa oli mukana 14 vapaaehtoista päiväkotia. (Soini ym. 2012.)

Tämän kirjoituksen toivon haastavan meidät kaikki lomalla täyttämään liikuntasuositukset ja minimoimaan istuminen! Mennään pyörällä uimarannalle, otetaan mukaan pallot ja pelaillaan. Kävellään jätskikioskille. Soudellaan moottoriveneilyn sijaan. Suljetaan televisiot ja penkkiurheilun sijaan liikutaan itse. Otetaan hyvä kaveri mukaan iltakävelylle ja haistellaan kesää yhdessä.

Kirjoittajan tiedot:
Annukka Myllymäki
Fysioterapeutti, TtM, tohtorikoulutettava
Turun yliopisto, hoitotieteen laitosLähteet:

Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset. Helsinki 2005. Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:17. Saatavilla osoitteessa: http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/-/_julkaisu/1065061

Husu P, Tokola K, Suni J, Luoto R, Sievänen H, Mäki-Opas T, Vasankari T & Kaikkonen R. 2014. Istuminen ja terveysliikunnan suositusten toteutuminen suomalaisilla aikuisilla vuonna 2013 –ATH-tutkimuksen tuloksia. THL – Tutkimuksesta tiiviisti 5/2014. Saatavilla osoitteessa: http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116070/URN_ISBN_978-952-302-201-0.pdf?sequence=1

Soini A, Kettunen T, Mehtälä A, Sääkslahti A, Tammelin T, Villberg J. & Poskiparta M. 2012. Kolmevuotiaiden päiväkotilasten mitattu fyysinen aktiivisuus. Liikunta & Tiede, 49 (1), 52-58.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti